۱۰ ستاره، ۱۰ جهش؛ ارزش کدام بازیکنان در سال ۲۰۱۹ بیشترین ارتقا را داشت؟

ترانسفرمارکت به ۱۰ بازیکنی پرداخته که بیشترین ارتقا ارزش را در سال ۲۰۱۹ داشته اند.

Powered by WPeMatico