کسر امتیاز منتفی شد؛ مالک پدیده بدهی سوبا را پرداخت کرد

مالک باشگاه پدیده شهر خودرو به وعده خود عمل کرد و بدهی سوبا را پرداخت کرد.

Powered by WPeMatico