پیتر چک در آستانۀ بازگشت به چلسی به عنوان مدیرورزشی

پیتر چک در پایان فصل بازنشسته می شود.

Powered by WPeMatico