مورد عجیب بیل-خامس؛ تاریخ بعد از ۲۵ سال تکرار می‌شود؟

شرایط بیل و خامس همگان را به یاد دو بازیکن مغضوب خورخه والدانو انداخته است.

Powered by WPeMatico