خداحافظی مهاجم بلندقامت انگلیسی از دنیای فوتبال

پیتر کراوچ کفش های خود را آویزان کرد.

Powered by WPeMatico