ثمره یک فصل درخشان؛ بازیکنانی با بیشترین رشد ارزش در یک سال

ارزش برخی از بازیکنان اروپایی در طول یک سال، تا ۱۰۰۰ درصد هم افزایش یافته است.

Powered by WPeMatico