با نظر اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ابقا شد

با نظر موافق اعضای هیئت مدیره، علی عیسی زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان باقی ماند.

Powered by WPeMatico