بازگشت فرشاد متحول شده به پرسپولیس؛ به خاطر هواداران!

حالا دیگر بعد از گذشت یک سال، انگار دلخوری‌های احمدزاده از سکوها تمام شده و دیگر ناراحتی وجود ندارد.

Powered by WPeMatico